پیام رفیق اشرف دهقانی

به مردم مبارز و قهرمان ایران۱۰ دی ۱۳۸۸


مقالات و مصاحبه با

رفیق اشرف دهقانی 

در مورد خیزش بزرگ مردم در خرداد ۱۳۸۸مصاحبه "پيام فدائی" با رفيق اشرف دهقانی
در مورد خيزش بزرگ مردم در خرداد ۱۳۸۸(پخش نوار صوتی در پنج قسمت)متن زیر از مصاحبه "پيام فدائی" با رفيق اشرف دهقانی در مورد خيزش بزرگ مردم در خرداد 1388 برگرفته شده است.

پاسخ: اجازه بدید قبل از پاسخ به سوالی که شد، یاد همه شهدای به خون خفته اين خيزش بزرگ رو گرامی داشته و تاکيد کنم که این خون ها به قول زنده ياد سعيد سلطانپور، بذرهائی هستند که به خاک نمی ماند و " خون است و ماندگار است." به واقع، هم اکنون هم شاهد هستیم که خون های شورشی آزادیخواهان جنبش اخیر، مُهر خود شو بر سیر رویداد ها می کوبد و هم امروز به پرچم تشدید مبارزه برای رهائی جامعه اسیر ما از چنگال مشتی سرمایه دار وحکومت حامی آنها تبدیل شده. (ادامه...)


شکنجه در خدمت ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه !

(رفیق اشرف دهقانی)

امروز شکنجه های قرون وسطائی و بیشرمانه زندانیان سیاسی در فضای جدیدی که توده های مبارز و قهرمان ایران با خیزش میلیونی خود در جامعه بوجود آورده اند، به یک موضوع حاد تبدیل گشته و در ابعاد توده ای مطرح شده است. از جمله زندان کهریزک که با فجایع ننگین خود در حق عزیزان مردم در واقع به مثابه یک نمونه، سمبل فجایع سی ساله این رژیم در سیاه چال هایش می باشد، چنان رسوائی بزرگی برای رژیم جمهوری اسلامی ببار آورد که (ادامه...)