شورش نه ، قدم های سنجیده در راه انقلاب

 

بهار 1353

 

 

نویسنده : چریک فدائی خلق ، رفیق شهید حمید مومنی

 

 

(با مقدمه ای از رفیق اشرف دهقانی)

 

 

 

 

 

قسمت اول

 

 

قسمت دوم