بازگشت به صفحه اصلی


پخش صوتی کتاب

چریکهای فدائی خلق و بختک حزب توده خائن


(۱) سرسخن (0:05:52)


(۲) حزب توده در آغاز (0:07:07)


(۳) عقب ماندگی جامعه یا حزبی که کمونیست نبود (0:13:03)


(۴) تجربه های تاریخ ساز در دل شکست های تاریخی (0:14:31)


(۵) شکل گیری جنبش نوین کمونیستی (0:13:48)


(۶) رفرم های شاهانه ، حزب توده و شرایط عینی انقلاب (0:16:08)


(۷) حزب توده ، ابزار نفوذ ساواک در میان نیرو های انقلابی (0:22:44)


(۸) کمونیست هائی که عصاره ای از تجربه و دانش زمان خود بودند (0:32:59)


(۹) بختک حزب توده و ضرورت لایروبی طویله اوژیاس (0:09:52)


(۱۰) تسخیر قلعه از درون (0:28:52)


(۱۱) توده ای های جوان و نفوذ حزب توده در سازمان فدائی (0:31:12)


(۱۲) چریکهای فدائی خلق زیر تهاجم دشمن و اپورتونیسم (0:07:59)


(۱۳) جمعبندی و خلاصه مطلب (0:08:29)


(۱۴) توضیحات یک (0:15:56)


(۱۵) توضیحات دو (0:15:05)


(۱۶) توضیحات سه (0:08:44)


(۱۷) ضمیمه گوشه ای از برخورد چریکهای فدائی خلق (0:17:09)


(۱۸) ضمیمه رفیق اسکندر و آئینه خیانت اکثریت (0:06:01)