اسد شفیعی

 

معرفی کتاب "نوار های گفتگو ..."

 

عنوان کتاب اخیر انتشارات چریکهای فدائی خلق ایران "متن کامل نوشتاری نوار های گفتگو بین سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ايران (1354)" نام دارد که در ماه مه 2014 برابر با خرداد سال 1393 در 409 صفحه چاپ شده و در اختیار جنبش قرار گرفته است.

 

اگر چه از تاریخ ضبط این گفتگو ها حدود سی و نه سال می گذرد ، ولی حدود چهار سال پیش ، نوار های این گفتگو ها ، برای اولین بار از طرف سایت "اندیشه و پیکار" در اینترنت در دسترس همه قرار گرفتند.

 

همان طور که از اسم کتاب مورد نظر پیداست ، محتوای نوارهای گفتگو بین سازمان چریکهای فدائی خلق و سازمان مجاهدین خلق که در مجموع سی و پنج نوار از آن موجود هست و در خانه های امن و پایگاه های این دو سازمان ، در چندین جلسه متوالی در سال 1354 ضبط شده بودند ، با کوشش فعالین چریکهای فدائی خلق از حالت صوتی به نوشتاری تبدیل شده و بعد از آن به صورت کتاب در آمده است.

 

در بخش مقدمه کتاب ، این چنین آمده: "با سپاس و قدردانی از رفقائی که در امر تبدیل نوارهای گفتگو بین دو سازمان از گفتار به صورت نوشتاری شرکت کردند و رفقائی که متن نوشتاری را مجدداً با متن گفتاری انطباق دادند و همچنین سپاس و درود به رفقائی که با حوصله و دقت به بازخوانی و تصحیح متن نوشتاری پرداخته و کار آماده کردن آن برای چاپ را به عهده گرفتند و با تشکر از رفقائی که با صفحه بندی و انجام کارهای نهائی مربوط به چاپ، امکان انتشار این کتاب را فراهم نمودند."

محتوای این سی و پنج نوار موجود در این کتاب ، تا به آن حد با ارزش است که فرد خواننده را در دنیای انقلابیونی هم چون رفقا حمید اشرف و بهروز ارمغانی از طرف سازمان چریکهای فدائی خلق و تقی شهرام و جواد قائدی از سوی سازمان مجاهدین خلق ، قرار می دهد. دنیائی از مسائل و مشکلات مبارزه در شرایط مخفی ، آن هم در شکل مسلحانه در جامعه ای که تحت سلطه امپریالیسم ، پلیس سیاسی آن یعنی ساواک ، سعی در خفه کردن هر صدای آزادیخواهی در گلو است. تا جائی که برای حفظ ضوابط مخفی کاری در دو سازمان انقلابی و زیر زمینی چریکهای فدائی خلق و مجاهدین خلق ، علیرغم اصرار تقی شهرام برای نشست رو در رو و دیدن چهره یکدیگر ، رفقای دو سازمان در دو طرف یک پرده نشسته و به گفتگو در مورد مسائلی از قبیل تغییر ایده لوژی سازمان مجاهدین خلق ، ضرورت وحدت مارکسیست لنینیست ها در سازمان مستقل خود ، وحدت همه نیروهای ضد امپریالیستی در یک جبهه واحد ، خطر در-خود-نهفته حزب توده خائن به عنوان یک سازمان جاسوسی و خطر توده ای های ساواکی یا ساواکی های توده ای برای شکار انقلابیون ووو ... ، همه و همه موضوعاتی هستند که حتی همین امروز هم در جامعه کنونی ما ، زیر سلطه امپریالیسم و تحت حکومت رژیم منفور جمهوری اسلامی مطرح می باشند و این کتاب می تواند کمک و راه گشای جوانانی باشد که برای سرنگونی جمهوری اسلامی و قطع سلطه امپریالیسم و ساختن جامعه سوسیالیستی در ایران ، مبارزه می کنند.

 

من قبل از خواندن این کتاب ، بنا به علاقه خاصی که به موضوعات مختلف در این نوار ها داشتم ، به همه آن نوار ها گوش داده بودم. ولی در حین گوش کردن متوجه شدم که متاسفانه بنا به علت یا علل نامعلومی ، دو یا سه تا از نوار های مذکور در سایت "اندیشه و پیکار" دارای بعضی موضوعات تکرار شده در نوار های دیگر هستند که این خود حاکی از قطعه کردن و وصل کردن بعضی از نوار ها بهم دیگر است! به خصوص که می توان به این دلخوش بود که شنونده نوار ، شروع و پایان قطع و وصل کردن احتمالی هر بخشی از نوار را می تواند به نامرغوبی کیفیت صدا و یا نوار در آن بخش ، تعبیر کند! در اینجا این سئوال مطرح می شود که آیا به غیر از آن چه در این سی و پنج نوار به آن ها اشاره شده ، مطلب دیگری هم مورد نقد و بررسی دو سازمان قرار گرفته بود؟ آیا آن چه در این نوار ها آمده اند ، همه آن چیزی است که در آن موقع ضبط شده بودند؟ و باز باید پرسید که چرا کسانی که این نوار ها را در سایت "اندیشه و پیکار" گذاشتند ، بیش از 35 سال صبر کردند و آن نوار ها را قبلا در اختیار جنبش قرار نداده بودند؟ آیا به غیر از این نوار ها ، نوار یا نوار های دیگری هم در این زمینه موجود هستند؟ این ها و ده ها سئوال دیگر را تنها کسان دیگری که کپی از اصل این نوار ها را در اختیار دارند ولی تا به امروز از همگانی کردن آن ها ابا کرده اند ، با گذاشتن آن نوار ها در اختیار جنبش ، می توانند جوابگو باشند.

 

یک موضوع دیگر هم به عنوان آخرین نکته در مورد این کتاب اضافه کنم. خواه یا ناخواه حالت صدای افراد را نمی شود از گفتاری به صورت نوشتاری در آورد. به همین خاطر آن چه این کتاب بالفطره نمی تواند نشان دهد ، از یک طرف صبر و بردباری و متانت انقلابی ای هست که در کلام رفیق حمید اشرف وجود دارد و از طرف دیگر ، بی حوصله گی مکرر و در وسط حرف دیگری پریدن ، کلام دیگری را تمام کردن از طرف رفیق تقی شهرام است. این نوع تشخیص ها ، تنها با شنیدن صدا و کلام خود رفقای رهبر این دو سازمان از نوار های صوتی موجود امکان پذیر هستند.

 

یازدهم ژوئن 2014