به نقل از: پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 256 ، آبان ماه 1399‏

 

 

گرامی باد اولین سالگرد خیزش گرسنگان در آبان 98!   زنده باد انقلاب!

یک سال پس از قیام گسترده اردوی گرسنگان و بی چیزان در 160 شهر ایران که زمین را در زیر پای سرمایه داران استثمارگر و حکومت مدافع آنان یعنی جمهوری اسلامی لرزاند، پاس می داریم یاد جانباختگان این قیام خونین در آبان 98 را، پاس می داریم رزمندگی توده های انقلابی ای که با رادیکالترین شعارها و شیوه های مبارزاتی یکبار دیگر رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی و مناسبات ظالمانه سرمایه داری حاکم بر ایران را به مصاف طلبیدند و بانگ صولتمند "مرگ بر جمهوری اسلامی" ، "می کشم ، می کشم آن که برادرم کشت" ، "وای به روزی که مسلح شویم" و زنده باد "نان، کار، مسکن و آزادی" و ... را در جامعه تحت سلطه ما به صدا درآوردند.

قیام قهر آمیز و خونین گرسنگان در سال 98، که طبقه کارگر بخش بزرگ آن را تشکیل می داد، ضمن افشای هر چه بیشتر چهره کریه و سرکوبگر همۀ دار و دسته های ضد خلقی و کارگر ستیز درون حکومت، عزم تمامی استثمار شدگان و محرومین برای سرنگونی این رژیم و نظام استثمارگرانه حاکم را به نمایش درآورد. این جنبش چه در اعتصابات دلیرانه کارگران و چه در تظاهرات قهرآمیز توده های محروم در کف خیابانها، ضرب آهنگ ضرورت "انقلاب اجتماعی" را با بانگی رساتر به صدا درآورد؛ گفتمان فریبکارانه اصلاح طلبی را هر چه بیشتر رسوا نمود و ضرورت مبارزه قهر آمیز و مسلحانه برای برافکندن تمامیت دستگاه ظلم و سرکوب حاکم را بیش از پیش به جلوی صحنه راند و به مسالۀ روز نیروهای آگاه و پیشرو جامعه و توده های به جان آمده تبدیل نمود.

قیام آبان 98، با نمایش دلاوری جوانان مبارز و آگاه که در میدانهای نبرد، با دست خالی هر جا توانستند به مراکز سرکوب و نهادهای دولتی هجوم بردند و ضمن تلاش برای تسلیح خود، آنها را به آتش کشیده و نابود کردند، نشان داد چه پتانسیل مبارزاتی عظیمی در اعماق جامعه و در میان محرومترین اقشار آن علیه استثمارگران حاکم وجود دارد.

قیام کنندگان در آبان 98، علاوه بر فریاد نابودی جمهوری اسلامی و همه جناح های آن، با تشخیص چهرۀ دشمن اصلی، در مقابل سیاستهای ضدانقلابی و ارتجاعی سرمایه داران جهانی و قدرتهای امپریالیستی نیز ایستادند که از طریق بلند گوهای تبلیغاتی خود برای بیرون کشیدن لاشۀ متعفن نظام پادشاهی از گورستان تاریخ و جا زدن آن به عنوان یک آلترناتیو مردمی و "متحد" کننده می کوشیدند. کارگران و زحمتکشان آگاه و مبارز با فریادهای "مرگ بر دیکتاتور" ، "نه شاه می خوایم نه رهبر" از آگاهی عمیق سیاسی موجود در صفوف این جنبش خبر دادند و گفتند که نمی خواهند به عقب بازگردند.

و بالاخره قیام آبان 98 چهره فریبکار سرمایه داران جهانی و قدرتهای امپریالیستی حامی جمهوری اسلامی که به خصوص در رابطه با پشتیبانی شان از قطع اینترنت توسط جمهوری اسلامی برجستگی یافت را نیز وسیعا افشاء کرد و نشان داد که چگونه آنها در حالی که خود را مخالف حکومت زندان و شکنجه و سرکوب جمهوری اسلامی و طرفدار برقراری "دمکراسی" جا می زنند و در حرف با مردمی که حکومت جمهوری اسلامی تسمه از گردۀ آنان کشیده "همدردی" می کنند، اما در عمل، فضای باز و مورد نیاز رژیم دار و شکنجۀ جمهوری اسلامی برای به خون کشیدن جنبش های توده ای و انقلابی علیه نظام سرمایه داری حاکم را تسهیل و تضمین می کنند.

اگر چه شورش گرسنگان و پابرهنگان در آبانماه، با فرمان مستقیم خامنه ای جنایتکار و تعرض وحشیانۀ جمهوری اسلامی به خون نشست و طی آن بیش از 1600 تن از جوانان آگاه و کارگر و زحمتکش، با گلوله های تفنگ و مسلسل و دوشکای پاسداران سرمایه، از هوا و زمین به خون غلطیدند و هزاران تن نیز مجروح و یا اسیر و روانه سیاهچالهای رژیم شدند. با فرمان جلادان حاکم، فجایعی آفریده شده که توصیف ناپذیرند. از کشتار حداقل 35 کودک نظیر نیکتا اسفندانی 14 ساله گرفته تا شلیک به سر و مغز و قلب ده ها کارگر و زحمتکش نظیر محسن محمد پور، کارگر 17 ساله. از مادر زحمتکش کُرد با 6 فرزند که با سه گلوله تک تیراندازان مزدور حکومت، هنگام نظاره تظاهرات در پشت بام قلبش دریده شد تا ده ها تن از معترضان بی دفاعی که به نیزارهای ماهشهر پناه بردند و  هیچ یک "زنده بر نگشتند" و  با خونشان "نیزار" به "لاله زار" بدل گشت...  اما رژیم دیکتاتور حاکم با وجود تمام جنایاتی که علیه مردم به پا خاسته به خرج داد ، نتوانست صدای حق طلبانه کارگران و محرومین را خفه سازد. پس از آن سرکوب های وحشیانه و خونین،  مبارزات مردم ایران در اعتصابات وسیع کارگری در ده ها کارخانه و واحد تولیدی، در اعتراضات زنان، اقشار زحمتکش، مال باختگان و ... ادامه یافت و امروز نیز به خصوص در مبارزات کارگران تداوم دارد. واقعیت این است که اگر چه سرکوب ‏ددمنشانۀ جمهوری اسلامی، امواج جنبش اعتراضی را به طور موقت ‏به عقب راند، اما از آنجا که استثمار شدید کارگران و زحمتکشان، ‏گرسنگی و فقر و بیکاری و سرکوب سیستماتیک جامعه در ‏جای خود باقی است، هرگز نتوانسته و نمی تواند آتش مبارزه را در جامعه فرو نشاند. شدت تضادهای طبقاتی که تراکم شتابناک آنها هر بار شدیدتر و ‏رادیکالتر از قبل باعث انفجار خشم کارگران و محرومین می شود، بی شک شرایط مبارزاتی جدیدی را به وجود خواهد آورد. از این رو، شبح هراسناک ناشی از احتمال ‏دوباره شورش گرسنگان، به کابوس سرمایه داران حاکم و ماشین ‏سرکوب آنان تبدیل شده است.‏

اکنون در سالگرد این جنبش الهام بخش، گله های مزدوران حکومت، همانند سگان هار و زنجیری به جان مردم افتاده اند، خیابانها و مراکز شهرها را قُرُق کرده اند و حکومت سرمایه داران با بهره گیری از نیروهای "امنیتی و انتظامی" خویش به ایجاد "قرارگاه های مبارزه با اوباش و اراذل" پرداخته اند و می کوشند با گسترش جو ارعاب به خیال خود از یک انفجار اجتماعی دیگر، یعنی شورش گرسنگانی که هر لحظه بر صفوف آنها و بر انبوه متراکم خشم آنان افزودی می شود جلوگیری کنند. جنایتکاران حاکم که در مقابل انقلاب مردم در "یک کشتی" نشسته اند با احساس خطر زوزه می کشند  که "اکنون نارضایتی‌ها از هنگام آبان ۹۸ نیز بیشتر شده و در وضعیت هشدار جدی قرار داریم."

یک سال پس از ریختن خون 1600 تن از فرزندان حق طلب و آزادیخواه ‏کشور ما و سرکوب خیزش بزرگ آنها برای سرنگونی اهریمنان حاکم،  ‏قیام آبان و آرمانهای مردمی آن در اعتصابات دلیرانه کارگران و اعتراضات ‏بزرگ و کوچک زحمتکشان، زنان، جوانان و سایر ستمدیدگان زنده ‏است. خلق خسته و زخمی از پهلویی به پهلوی دیگر می غلطد تا ‏خود را برای نبردهای بزرگتر با اهریمنان حاکم آماده کند.  

باردیگر زمزمه جویبارهای کوچک مبارزاتی از سراسر ‏این سرزمین ملتهب، از منافذ سیاهچالهای انباشته از مخالفین و ‏مبارزین دربند گرفته تا گلوی خونین نوید افکاری ها و ... به گوش می ‏رسد. این جویبارها به یکدیگر می پیوندند تا در هیبت سیلی عظیمتر از قبل، پتک ‏امواج آهنین خویش را برای در هم شکستن سد پوسیدۀ دیکتاتوری ‏حاکم، بر آن بکوبند. قلب انقلاب همچنان زنده و پویا می تپد و جریان ‏زندگی در شعارهای "مرگ بر دیکتاتور" ، "کشته ندادیم که سازش کنیم" ، ‏‏"بالاخره مشتها تفنگ می شوند" و "آبان ادامه دارد" بر دیوار های ‏خیابانها و کوچه های نقش بسته است. ‏

در سالگرد قیام گرسنگان و محرومین، با گرامی داشت یاد عزیزان جانباخته در این ‏جنبش بکوشیم با همه توان خود، برای آزادی اسرای ‏این جنبش که در زیر سخت ترین شکنجه های قرون وسطایی جلادان ‏رژیم و در معرض احکام اعدام فله ای قرار دارند مبارزه کنیم. توده های رنجدیده و قهرمان ما با تلاش های انقلابی خود در قیام آبان ماه، راه انقلاب پیروزمند ایران را هموار نمودند. تردیدی نباید داشت که تنها در چنین مسیرهای انقلابی است که کارگران و زحمتکشان و دیگر توده های ستمدیده ایران قادر خواهند بود که ایران را از زیر سلطه امپریالیستها رهانیده و زندگی سعادتمندی را برای جامعه، به ارمغان آورند.