یک معرفی کوتاه از کتاب

"چریکهای فدائی خلق و بختک حزب توده خائن"

 

"چریکهای فدائی خلق و بختک حزب توده خائن" کتابی 190 صفحه ای به قلم رفیق اشرف دهقانی است که در اردیبهشت سال 1391 از طرف انتشارات چریکهای فدائی خلق منتشر شده و نویسنده آن را به "همه مبارزین راه آزادی ایران و به خصوص کمونیست های فدائی" تقدیم کرده است.

 

در این کتاب مسایل متعددی مورد بحث و توضیح قرار گرفته اند که هر یک به لحاظ تاریخی از اهمیت ویژه ای برخودار می باشند. اما مسئله اصلی در میان همه مسایل مطرح شده به واقع توضیح و تشریح پروسه هائی است که زمینه های تشکیل چریکهای فدائی خلق را ایجاد نمودند. بنابراین کتاب "چریکهای فدائی خلق و بختک حزب توده خائن" به طور برجسته چگونگی شکل گیری چریکهای فدائی خلق و مبارزاتی که در بطن رویداد های تاریخی معینی منجر به برپائی این سازمان و تحولی نوین در تاریخ مبارزاتی مردم ایران گشت را برای خواننده آشکار می سازد. به این اعتبار  این کتاب یک سند تاریخی برای علاقه مندان و بویژه نسل جوانی ست که خواهان آموختن تاریخ واقعی مملکت خویش می باشند. عبارت "بختک حزب توده خائن" در این کتاب گویای سدی است که به دليل تأثیرات منفی حزب توده در جامعه، در یک دوره در مقابل رشد جنبش کمونیستی ایران ایجاد شده بود که در  کتاب توضیح داده می شود که این تنها جوانان واقعاً کمونیست ایران یعنی چریکهای فدائی خلق بودند که توانستند هم در تئوری و  هم در عمل این بختک را از سر راه جنبش بروبند و با حضور فعال خود در صحنه مبارزه باعث رشد و شکوفائی جنبش کمونیستی ایران شوند. در متن کتاب در رابطه با موضوع فوق پس از توضیح و تشریح روندهای واقعی طی شده در جامعه، نوشته شده است: "... در این مقطع بدون برداشتن سد حزب توده از مقابل جنبش کمونیستی نه می شد به خطاها و سردرگمی ها در میان روشنفکران چپ پایان داده و از به هرز رفتن انرژی مبارزاتی آنها جلوگیری نمود و با اهمیتی کاملاً حیاتی - نه امکان داشت با وجود این سد نکبت، اعتماد از بین رفته توده ها نسبت به نیروهای روشنفکر را به آن ها برگرداند و جدائی غم انگیز بین توده و پیشاهنگان انقلابیش را به پیوند مبارزاتی تبدیل نمود - تا از این طریق بتوان به پیشرفت مبارزات توده های در بند ایران و به حرکت تاریخ به جلو یاری رساند. در دهه چهل پاسخگوئی به چنین معضلی ، تنها از عهده جوانان واقعاً کمونیستی ساخته بود که از هر نظر برای انجام چنان وظیفه سنگین و خطیری آمادگی داشتتند."(صفحه 76)

 

آشکار کردن این واقعیت که حزب توده هیچوقت حزب طبقه کارگر ایران نبود و "فقط کاریکاتوری بود از یک حزب مارکسیست - لنینیست" از خلال اسنادی که در این کتاب در اختیار خواننده قرار داده شده و تشریح روندهای تاریخی معینی تا شکل گیری چریکهای فدائی خلق، در کتاب حاضر دارای اهمیت تاریخی است. به خصوص درک این واقعیت که "مرزبندی قاطع با حزب توده یکی از پارامترهای اساسی در شکل گیری چریکهای فدائی خلق بود" به صورت کاملاً واضح و قاطع راه را بر تحریف واقعیت چریکهای فدائی خلق و زمان و چگونگی شکل گیری آن ها می بندد. بر این اساس در کتاب "چریکهای فدائی خلق و بختک حزب توده خائن" به طور مشخص به یک تحریف بزرگ در این رابطه که بعد از قیام بهمن توسط سکانداران "سازمان چریکهای فدائی خلق" در جنبش رواج یافت و  گروه رفیق جزنی را جزء چریکهای فدائی خلق عنوان کرد، برخورد شده است. در این کتاب این واقعیت آشکار شده است که "نظری که حزب توده را با همه سازشکاری ها، خیانت ها و فساد در روابط درونی اش هنوز حزب طبقه کارگر که گویا دچار انحراف شده بوده قلمداد می کرد نمی توانست هیچگونه سنخيتی با چریکهای فدائی خلق و تئوری ظفرنمون آن ها داشته باشد" و در همین رابطه مغایرت نظرات رفیق جزنی با نظرات چریکهای فدائی خلق نشان داده شده است.

 

در بخش های آخر کتاب به ورود نظرات رفیق جزنی در اواخر سال 1353 به سازمان اشاره شده و ضمن توضیح اثرات منفی این امر ، از تبدیل شدن سازمان کمونیستی چریکهای فدائی خلق به یک سازمان خرده بورژوائی در دوره بعد از قیام سخن رفته است. سپس بخشی نیز به دلایل اعلام موجوديت مجدد "چریکهای فدائی خلق" در خرداد سال 1358 و مرزبندی این تشکیلات با تشکیلاتی که نام "سازمان چریکهای فدائی خلق ایران" را با خود یدک می کشید، اختصاص یافته است.

 

در بخش پایانی کتاب اسنادی منتشر شده اند که مطالعه هر یک از آن ها به درک هر چه بیشتر این کتاب کمک می کنند.

 

در یک کلام باید گفت که "چریکهای فدایی خلق و بختک حزب توده خائن" با کنکاش و بررسی عینی - و نه ذهنی و خودساخته - از روندهای واقعی در یک فصل مهم از تاریخ مردم ما، سند ارزشمندی را در اختیار نسل جوان و روشنفکران انقلابی گذاشته است، در اختیار مبارزینی که در پی آموختن از گذشته برای استفاده و به کارگیری عملی تجارب آن برای ساختن فردای روشن می باشند.